TRITOP – programski paket

Prijenosni TRITOP mjerni sustav brzo i precizno određuje prostorne koordinate mjernih objekata. Mjerne zadaće koje su tradicionalno bile izvođene na kontaktnim mjernim uređajima sada se mogu jednostavno provesti pomoću TRITOP mjernog sustava.

TRITOPCMM mjerni modul određuje koordinate za svaku interesantnu karakteristiku na mjernom objektu i omogućuje:

 • Usporedbu sa CAD podacima
 • Verifikaciju oblika i tolerancija položaja
 • Verifikaciju specifikacija prema crtežima ili tabelama

Izdvojena svojstva

Mjerenje

 • Mjerenje/digitalizacija diskretnih točaka i kontrastnih linija
 • Mjerenja geometrijskih primitiva i rubova
 • Usklađivanje komponenata sa adapterima
 • TRITOP Deformacija: mjerenje statičkih deformacija (klima komora, statička opterećenja…)

Fotogrametrijska analiza

 • Automatska orijentacija svih pojedinačnih snimljenih slika
 • Visoko točno računanje 3D položaja markera i adaptera
 • Automatska kompenzacija debljine markera
 • 3D grafička vizualizacija rezultata mjerenja
 • TRITOP Deformacija: računanje polja pomaka

Transformacija izmjerenih podataka

 • Transformacija 3D podataka u koordinatni sustav mjernog objekta
 • TRITOP Deformacija: transformacija slijednih stadija opterećenja u zajednički koordinatni sustav

Značajke

 • Precizna definicija karakterističnih linija nao npr. tape lines i rubova sa subpiksel točnošću
 • Točna i pouzdana detekcija rupa različitih oblika
 • Detekcija 3D položaja rastera
 • Ručna definicija 3D mjernih točaka na bazi piksela

Geometrijski primitivi

 • Geometrijski primitivi (sfere, cilindri, konusi, ravnine, linije, …) se mogu generirati iz izmjerenih podataka (certificirao PTB i NIST)
 • Prodori i projekcije primitiva
 • Izvoz primitiva u iges formatu

Preklapanje

 • Inicijalno preklapanje i best-fit preklapanje sa referentnim podacima
 • Preklapanje po točkama sa referencom ili CAD podacima (RPS)
 • Primitive/Datum temeljeno preklapanje sa referencom ili CAD podacima (3-2-1)

Inspekcija

 • Uvoz: CAD podaci, (CATIA V4/V5, Pro/Engineer, IGES, STEP, VDA, …)
 • Uvoz: mjerni planovi (DMIS, CATIA-List, …)
 • Uvoz: neutralne inspekcijske liste (ASCII, Excel, …)
 • CAD-Management: Koordinatni sustavi, tolerancije …
 • Računanje devijacija izmjerenih podataka i referentne geometrije (točke, presjeci ili karakteristične linije)
 • CMM Inspekcija: točke, dužine, kutovi, rupe…
 • Tolerancije: izračun, vizualizacije i izvoz devijacijskih vrijednosti
 • Vizualizacija devijacija korištenjem grafičkih izvještaja u boji
 • Izvoz izmjerenih podataka i tolerancija u formi tabela
 • Automatska inspekcija korištenjem makro funkcionalnosti za kontrolu kvalitete
 • Inspekcijski modul certificiran od strane PTB i NIST
 • TRITOP Deformacija: polja pomaka
 • TRITOP Deformacija: položaji točaka, udaljenosti, kutovi
 • TRITOP Deformacija: devijacije i pomaci relativni u odnosu na CAD

Tolerancije položaja i oblika (GD&T)

 • Procedure su profesionalne i lake za upotrebu
 • Efikasni alati za selekciju i analizu geometrijskih elemenata
 • Prilagođen ISO 1101 i ASME Y14.5 normama
 • Jasno definirani Datum Systems

Documentiranje i izvještaji

 • Pred-definirani ili prilagođeni predlošci za inspekcijske izvještaje (pdf)
 • Izvoz mjernih planova (DMIS, CATIA-List, …)
 • Izvoz inspekcijskih podataka u formi neutralnih formata (HTML, Excel, ASCII, …)
 • Izvoz referentnih točaka za potrebe ATOS mjerenja
 • GOM Inspection Exchange Format (open source): jednostavna razmjena ili optimizirano arhiviranje mjernih i inspekcijskih podataka
 • Sučelja prema sustavima ARAMIS, PONTOS, ATOS i ARGUS
 • TRITOP Deformacija: prikaz rezultata mjerenja na snimljenim slikama
 • TRITOP Deformacija: veliki izbor vizualizacija rezultata, npr. u obliku grafova, kao izlazni analogni signal ili u predefiniranim ili prilagođenim izvještajima
 • TRITOP Deformacija: Optimizirana vizaualizacija: povezivanje komponenata (kruta tijela) sa mrežama ili adapterima, mreža se giba zajedno sa komponentom
 • TRITOP Deformacija: prikaz rezultata u obliku videa ili serija slika
 • TRITOP Deformacija: automatizirano osvježivanje izvještaja

Automatizacija i skriptiranje

 • Makro (python) funkcionalnost za ponavljajuće korake
 • Automatska kontrola kvalitete koja uključuje analizu slike, preklapanje, izračun devijacija, analizu podataka i izradu izvještaja

GOM Adapter

 • Mjerenje geometrijskih primitiva i rubova
 • Usklađivanje komponenata
 • Podešavanje ukruta

Boja površine

 • Projekcija informacija o boji iz TRITOP slika na poligoniziranu mrežu
 • Uvoz i izvoz STL podataka u boji

Pomoć

 • Automatizirana sugestija parametara za sve kritične funkcije
 • Online pomoć

Administracija programskog paketa

 • Sve programske karakteristike su potpuno upravljive preko zasebne administratorske licence
 • Prilagođavanje paketa prema zahtijevanom radnom procesu tvrtke
 • Onemogućavanje izbornika i funkcija
 • Integracija korisničkih skripti u izbornike
 • Zaključavanje sistemskih predložaka tako da su dostupni samo zadani predlošci
 • Blok izrada ili mijenjanje predložaka, skripti ili automatizacijskih protokola

[si-contact-form form='2']